054 477 44 33 0951 492 100
Všetko pre vaše zdravie

Zmluvné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky účasti na pobyte

Úvodné ustanovenia

OLTA, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov so sídlom Priemyselná 8, 085 01 Bardejov, IČO: 31 718 370 je zapísaná v OR OS Prešov, odd. Sro, vložka číslo: 2699/P. Jednou z jej podnikateľských činností je prevádzkovanie cestovnej agentúry (ďalej len CA OLTA) so sídlom prevádzky: Melánia 2037, 086 31 Bardejovské Kúpele.

CA OLTA v rámci svojich podnikateľských aktivít sprostredkúva pre poskytovateľov liečebných, relaxačných a iných pobytov predaj ich služieb (ako sú napr. ubytovanie, stravovanie a pod.)

Všeobecné obchodné podmienky sa vydávajú za účelom úpravy zmluvných vzťahov medzi CA OLTA a fyzickou osobou alebo právnickou osobou spôsobilou na právne úkony, ktoré majú záujem o objednanie služieb (ďalej len objednávateľ).

Objednávateľ rozumie, že zmluva o obstaraní pobytu a služieb medzi objednávateľom a CA OLTA vznikne v momente riadneho a včasného zaplatenia ceny za obstarané služby.

I. Predmet všeobecných obchodných podmienok
Predmetom všeobecných obchodných podmienok predaja a účasti na pobyte sú všetky služby obstarané CA OLTA na jednej strane a riadne a včasné zaplatenie ceny za obstarané služby objednávateľom na strane druhej, v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

II. Obstaranie a vznik zmluvy o obstaraní služieb
CA OLTA ponúka svojim klientom (objednávateľom) hlavne pobyty a služby nachádzajúce sa na web stránke CA OLTA www.bardejovske-kupele.net.
Objednávateľ si na základe tejto webovej stránky vyberie pobyt a služby, o ktoré má záujem, vyplní nezáväznú rezerváciu (miesto pobytu, dátum príchodu a odchodu, meno a priezvisko a pod.) a takto vyplnenú rezerváciu (ďalej len objednávka) zašle CA OLTA. Objednávateľ vyplnením a zaslaním nezáväznej rezervácie CA OLTA potvrdzuje, že sa riadne oboznámil so znením týchto obchodných podmienok a s ich znením a s podmienkami zmluvného vzťahu bez výhrad súhlasí.
CA OLTA na základe objednávky objednávateľa obstará a potvrdí objednávateľovi požadované služby a prostredníctvom e-mailu zašle objednávateľovi ponuku (návrh na uzatvorenie zmluvy o obstaraní pobytu), ktorú pre vznik zmluvy o obstaraní pobytu musí objednávateľ prijať (akceptácia zmluvy). Súčasne CA OLTA zašle objednávateľovi e-mailom faktúru za účelom úhrady požadovanej ceny za obstarané služby.
Objednávateľ je povinný cenu za obstarané služby uhradiť na účet CA OLTA vo výške a lehote splatnosti uvedenej vo faktúre CA. Zmluva medzi oboma zmluvnými stranami je uzatvorená momentom, kedy objednávateľ riadne a v lehote splatnosti uhradil požadovanú sumu CA za obstaraný pobyt a služby. V prípade neuhradenia požadovanej čiastky v lehote splatnosti CA nevzniká povinnosť obstarať objednávateľovi požadované služby.
CA OLTA po uhradení pobytu zašle e-mailom objednávateľovi VOUCHER (ubytovací poukaz) s podrobnými informáciami o pobyte a službách, ktoré mu boli obstarané CA. 

III. Cena služieb a platobné podmienky
Cenou za služby sa rozumie celková cena uvedená v ponuke (objednávke), ktorá bola objednávateľovi zaslaná e-mailom. Právo na riadne poskytnutie všetkých služieb, ktoré si objednávateľ v CA objednal, vzniká objednávateľovi až zaplatením celej požadovanej sumy cestovnej kancelárii v stanovenej lehote.
CA je oprávnená žiadať od objednávateľa zálohu vo výške minimálne 30% z celkovej ceny pobytu a to v termíne uvedenom v ponuke (objednávke) CA. Zvyšnú sumu je objednávateľ povinný uhradiť najneskôr 30 dní pred nástupom na pobyt. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v dobe kratšej ako 30 dní pred nástupom na pobyt je klient povinný uhradiť 100% celkovej sumy. Platby sa vykonávajú bankovým prevodom na číslo účtu CA OLTA alebo poštovou poukážkou, pričom za deň zaplatenia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet CA.
V prípade neuhradenia ceny za objednané služby vo výške a v stanovenej lehote je CA oprávnená bez predchádzajúceho upozornenia neposkytnúť objednávateľovi žiadnu z požadovaných služieb. 

IV. Práva a povinnosti účastníkov zmluvného vzťahu
– objednávateľ je povinný poskytnúť CA maximálnu súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie objednaných služieb (úplné a pravdivé údaje pre účely zmluvy a ostatné doklady a dokumenty)
– objednávateľ je oprávnený písomne (e-mailom) oznámiť CA, ak by namiesto neho mali byť služby poskytnuté tretej osobe, a to v lehote 7 dní pred dátumom príchodu, uvedenom v objednávke. Uvedené sa vzťahuje len na prípady, keď je CA schopná takúto zmenu zabezpečiť u poskytovateľa služby
– ak je CA nútená zmeniť objednávateľovi pred dátumom nástupu na pobyt jednu zo základných podmienok zmluvy (napr. zmena miesta ubytovania, zmena ubytovacieho zariadenia a pod.), navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy, vrátane ceny. V takomto prípade je objednávateľ povinný bezodkladne uviesť písomné stanovisko CA, v opačnom prípade platí, že objednávateľ so zmenou súhlasí
– objednávateľ je povinný prevziať od CA všetky doklady, potrebné na obstaranie objednaných služieb
– objednávateľ je povinný pri čerpaní služieb dodržiavať a riadiť sa pokynmi a informáciami CA
– Ca nezodpovedá za prípadné škody na zdraví klienta zapríčinené jeho rozhodnutím absolvovať pobyt, ktorý nie je pre neho vhodný zo zdravotných dôvodov (kontraindikácia pri poskytovaní niektorých procedúr a pod.)
– objednávateľ je povinný niesť zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorú svojím konaním spôsobil počas pobytu ubytovaciemu alebo inému zariadeniu 

V. Zmena dohodnutých služieb a odstúpenie od zmluvy
CA je povinná bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých zmenách súvisiacich s pobytom ešte pred jeho nástupom na pobyt. Ak dôjde zo strany CA zo závažných dôvodov k zmene ceny, rozsahu a kvality objednaných a klientom uhradených služieb ešte pred realizáciou pobytu, vzniká klientovi právo odstúpiť od zmluvy. CA je povinná v takomto prípade vrátiť objednávateľovi celú zaplatenú sumu a to bez akýchkoľvek storno poplatkov. Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena ubytovacieho zariadenia v rovnakej alebo vyššej kvalite.
Objednávateľ, ktorý svojvoľne nečerpá zaplatené a CA zabezpečené služby, nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy. Objednávateľ nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny za pobyt ani v prípade jeho svojvoľného skrátenia. Výnimku tvorí len vážny dôvod (ochorenie objednávateľa).
CA môže pred dňom nástupu uvedenom v objednávke od zmluvy odstúpiť ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú CA poskytnúť služby podľa uzatvorenej zmluvy a je nútená ich zrušiť. V takom prípade má objednávateľ právo na vrátenie celej časti zaplatenej ceny za obstarané služby.
Objednávateľ má právo kedykoľvek pred nástupom na pobyt od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia CA. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť CA nasledovné zmluvné pokuty (uvádzané čiastky platia pre jedného účastníka pobytu bez rozdielu veku):
32 – 29 dní – 15% z ceny pobytu
28 – 15 dní – 30% z ceny pobytu
14 – 7 dní – 50% z ceny pobytu
6 – 0 dní – 100% z ceny pobytu
V prípade storna jednej osoby v 2-lôžkovej izbe musí zostávajúca osoba doplatiť príplatok za jednolôžkovú izbu. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov sa započíta aj deň, kedy bolo odstúpenie od zmluvy CA riadne oznámené.
V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa CA vráti objednávateľovi zaplatenú cenu za služby zníženú o príslušnú zmluvnú pokutu, a to na číslo účtu objednávateľa.
Stornopoplatok si neúčtuje CA OLTA, určuje si ho dodávateľ služby. 

VI. Reklamačné konanie
Klient má vždy právo na reklamáciu služieb a nie je možné mu toto právo uprieť.
V prípade, že rozsah a kvalita poskytnutých služieb je na nižšej ako dohodnutej úrovni, vzniká objednávateľovi právo na reklamáciu a odstránenie chybne poskytnutých služieb. Toto svoje právo je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne priamo na mieste u dodávateľa služieb alebo u CA. Ak sa dodávateľovi služieb nepodarí na mieste zjednať nápravu, spíše so zákazníkom reklamačný protokol, ktorý je zároveň podmienkou pre uznanie reklamácie. Protokol musí byť spísaný v 3 vyhotoveniach podpísaný dodávateľom služieb a zákazníkom.
Ak CA nezabezpečí riadne a včas nápravu reklamovaných služieb, môže si objednávateľ uplatniť svoje právo po návrate bezodkladne, najneskôr však do 3 mesiacov od ukončenia čerpania služieb tak, že zašle CA doporučene písomnú reklamáciu s pripojením reklamačného protokolu. Na všetky reklamácie je CA povinná odpovedať písomnou formou, najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie.
CA je zbavená zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením jej povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od zmluvy, ak škodu nezavinila ona, ani jej zmluvní partneri a škoda bola spôsobená objednávateľom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo bola spôsobená udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.
CA nezodpovedá za úroveň takých služieb, ktoré si objednávateľ objednal sám u tretích osôb.
CA zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má plniť cestovná agentúra OLTA alebo ktorýkoľvek iný dodávateľ služieb, ktorý v rámci pobytu služby poskytoval. 

VII. Všeobecné a záverečné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky pobyty a služby ponúkané CA OLTA s účinnosťou od 1.1.2008.
Objednávateľ odoslaním riadne vyplnenej objednávky potvrdzuje, že sa riadne oboznámil so znením týchto všeobecných obchodných podmienok a bez výhrad s nimi súhlasí.


Kontaktujte nás

+421 54 477 44 33
+421 54 477 44 22
+421 951 492 100

pobyty hradené cez zdravotné poisťovne
+421 54 477 43 23
+421 54 477 4460

© bardejovské kúpele S vytvorila [BE]CREA

Menu

zatvor menu
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. Viac informácií. Súhlasím