054 477 44 33 0951 492 100
Všetko pre vaše zdravie

Všeobecné obchodné podmienky účasti na pobyte

Všeobecné obchodné podmienky účasti na pobyte

Základné ustanovenia

OLTA, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov so sídlom Družstevná740/6, 085 01 Bardejov, IČO: 31 718 370 je zapísaná v OR OS Prešov, odd. Sro, vložka číslo: 2699/P. Jednou z jej podnikateľských činností je prevádzkovanie cestovnej agentúry (ďalej len CA OLTA) so sídlom prevádzky: Melánia 2037, 086 31 Bardejovské Kúpele (ďalej len "Prevádzkovateľ").

Prevádzkovateľ ponúka neurčitému počtu subjektov, konečných užívateľov služieb (klient),  služby tretích osôb, poskytovateľov služieb na báze sprostredkovania, či obchodného zastúpenia a nie je v žiadnom právnom vzťahu s konečným užívateľom služieb (klientom) ak nie je v týchto obchodných podmienkach uvedené inak.

Predmet všeobecných obchodných podmienok
Predmetom všeobecných obchodných podmienok sú všetky služby sprostredkované klientovi prevádzkovateľom na jednej strane a riadne a včasné zaplatenie ceny za sprostredkované služby klientovi na strane druhej, v súlade s týmito obchodnými podmienkami. Prevádzkovateľ nezodpovedá za poskytnutie služieb ani za poskytnuté ubytovanie a služby vo vybranom ubytovacom zariadení.

Obstaranie a zakúpenie požadovaných služieb klientom
Klient si z ponuky prevádzkovateľa vyberie služby konkrétneho poskytovateľa služieb (ubytovacie zariadenie, iné.. ), prípadne si kúpi darčekový poukaz a túto službu si objedná postupom uvedeným na webovej stránke prevádzkovateľa www.bardejovske-kupele.net.
Vyplnením a odoslaním rezervačného formulára prevádzkovateľ zasiela klientovi Návrh zmluvy o obstaraní pobytu, kde sú uvedené konkrétne náležitosti o obstaraní pobytu ako sú: lokalita, ubytovacie zariadenie, druh pobytu, termín nástupu a odchodu, rozsah sprostredkovaných služieb a cenová kalkulácia.
Klient si zároveň pri zakúpení produktu zvolí spôsob platby na webovej stránke prevádzkovateľa alebo priamo  v sídle poskytovateľa. 
Klientovi budú poskytnuté požadované služby len v prípade, že si riadne uhradil dohodnutú cenu za služby, alebo jej úhradu zabezpečil buď prevádzkovateľovi alebo poskytovateľovi služieb (podľa dohody).
CA OLTA po uhradení pobytu zašle klientovi e-mailom VOUCHER (ubytovací poukaz) s podrobnými informáciami o pobyte a službách, ktoré mu boli obstarané. 
Tieto podmienky zakúpenia služby klientom sa týkajú všetkých rezervácií služieb uskutočnených online rezervačným systémom prevádzkovateľa prostredníctvom web stránky, ktorú prevádzkuje, osobne, alebo telefonicky.
Za deň zaplatenia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet prevádzkovateľa, resp. poskytovateľa služieb.
V prípade neuhradenia ceny za objednané služby vo výške a v stanovenej lehote je CA oprávnená bez predchádzajúceho upozornenia neposkytnúť klientovi žiadnu z požadovaných služieb. 

Práva a povinnosti účastníkov zmluvného vzťahu
– klient je povinný poskytnúť CA maximálnu súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie sprostredkovaných služieb (úplné a pravdivé údaje pre účely zmluvy a ostatné doklady a dokumenty)
– klient je oprávnený písomne (e-mailom) oznámiť CA, ak by namiesto neho mali byť služby poskytnuté tretej osobe, a to v lehote 7 dní pred dátumom príchodu, uvedenom v objednávke. Uvedené sa vzťahuje len na prípady, keď je CA schopná takúto zmenu zabezpečiť u poskytovateľa služby
– ak je CA nútená zmeniť klientovi pred dátumom nástupu na pobyt jednu zo základných podmienok zmluvy (napr. zmena miesta ubytovania, zmena ubytovacieho zariadenia a pod.), navrhne klientovi zmenu zmluvy, vrátane ceny. V takomto prípade je klient povinný bezodkladne uviesť písomné stanovisko CA, v opačnom prípade platí, že klient so zmenou súhlasí,
– klient je povinný pri čerpaní služieb dodržiavať a riadiť sa pokynmi a informáciami CA
– Ca nezodpovedá za prípadné škody na zdraví klienta zapríčinené jeho rozhodnutím absolvovať pobyt, ktorý nie je pre neho vhodný zo zdravotných dôvodov (kontraindikácia pri poskytovaní niektorých procedúr a pod.)
– klient je povinný niesť zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorú svojím konaním spôsobil počas pobytu ubytovaciemu alebo inému zariadeniu 

Zmena dohodnutých služieb a odstúpenie od zmluvy
CA je povinná bezodkladne informovať klienta o všetkých zmenách súvisiacich s pobytom ešte pred jeho nástupom na pobyt. Ak dôjde zo strany CA zo závažných dôvodov k zmene ceny, rozsahu a kvality sprostredkovaných a klientom uhradených služieb ešte pred realizáciou pobytu, vzniká klientovi právo odstúpiť od zmluvy. CA je povinná v takomto prípade vrátiť klientovi i celú zaplatenú sumu a to bez akýchkoľvek storno poplatkov. Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena ubytovacieho zariadenia v rovnakej alebo vyššej kvalite.
Klient, ktorý svojvoľne nečerpá zaplatené a CA sprostredkované služby, nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy. Klient nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny za pobyt ani v prípade jeho svojvoľného skrátenia. Výnimku tvorí len vážny dôvod (ochorenie klienta).
CA môže pred dňom nástupu uvedenom v objednávke od zmluvy odstúpiť ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú CA sprostredkovať služby podľa uzatvorenej zmluvy a je nútená ich zrušiť. V takom prípade má klient právo na vrátenie celej časti zaplatenej ceny za sprostredkovanie.
Klient má právo kedykoľvek pred nástupom na pobyt od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia CA. Pri odstúpení od zmluvy je klient  povinný uhradiť CA nasledovné zmluvné pokuty (uvádzané čiastky platia pre jedného účastníka pobytu bez rozdielu veku):
14 – 7 dní – 30% z ceny pobytu
6 – 3 dní – 50% z ceny pobytu
2 - 0 dní - 75% z ceny pobytu
V prípade storna jednej osoby v 2-lôžkovej izbe musí zostávajúca osoba doplatiť príplatok za jednolôžkovú izbu. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov sa započíta aj deň, kedy bolo odstúpenie od zmluvy CA riadne oznámené.

V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany klienta CA vráti klientovi zaplatenú cenu za služby zníženú o príslušnú zmluvnú pokutu, a to na číslo účtu klienta.
Storno poplatok si neúčtuje CA OLTA, určuje si ho dodávateľ služby. 

Reklamačné konanie
Klient má vždy právo na reklamáciu služieb a nie je možné mu toto právo uprieť.
V prípade, že rozsah a kvalita poskytnutých služieb je na nižšej ako dohodnutej úrovni, vzniká klienovi právo na reklamáciu a odstránenie chybne poskytnutých služieb. Toto svoje právo je klient povinný uplatniť bezodkladne priamo na mieste u poskytovateľa služieb alebo u CA. Ak sa poskytovateľovi služieb nepodarí na mieste zjednať nápravu, spíše so zákazníkom reklamačný protokol, ktorý je zároveň podmienkou pre uznanie reklamácie. Protokol musí byť spísaný v 3 vyhotoveniach podpísaný dodávateľom služieb a zákazníkom.
Ak CA nezabezpečí riadne a včas nápravu reklamovaných služieb, môže si klient uplatniť svoje právo po návrate bezodkladne, najneskôr však do 3 mesiacov od ukončenia čerpania služieb tak, že zašle CA doporučene písomnú reklamáciu s pripojením reklamačného protokolu. Na všetky reklamácie je CA povinná odpovedať písomnou formou, najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie.
CA je zbavená zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením jej povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od zmluvy, ak škodu nezavinila ona, ani jej zmluvní partneri a škoda bola spôsobená klientom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo bola spôsobená udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.
CA nezodpovedá za úroveň takých služieb, ktoré si klient objednal sám u tretích osôb.

VII. Všeobecné a záverečné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky pobyty a služby sprostredkované CA OLTA s účinnosťou od 1.1.2015.
Objednávateľ odoslaním riadne vyplnenej objednávky potvrdzuje, že sa riadne oboznámil so znením týchto všeobecných obchodných podmienok a bez výhrad s nimi súhlasí.Kontaktujte nás

+421 54 477 44 33
+421 54 477 44 22
+421 951 492 100

pobyty hradené cez zdravotné poisťovne
+421 54 477 43 23
+421 54 477 4460

© bardejovské kúpele S vytvorila [BE]CREA

Menu

zatvor menu
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. Viac informácií. Súhlasím